[เฝ้าเดี่ยว] มัทธิว 12:1-50 โดย… อ. พิพัตรา (จ. 20/06/2022)

⛪พระราชกิจของพระเมสสิยาห์
🙏 20/6/22 มธ.12:1-50
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤พระเยซูทรงทำพระราชกิจของพระเมสสิยาห์ (ผู้ที่พระเจ้าเจิม) ตามที่พระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ล่วงหน้าหลายร้อยปี(ข้อ17-21) ซึ่งพระเยซูได้มาทำให้สำเร็จ ภารกิจนี้ ได้แก่ การประกาศความยุติธรรม, การรักษาโรค, การขับผี, การเล้าโลมใจผู้ที่ชอกช้ำใจ และ พระเยซูทรงเป็นความหวังของมวลประชาชาติ ภารกิจนี้คือ การนำแผ่นดินของพระเจ้ามาในโลกนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดูข้อ 28)
แต่พระเยซูมีความขัดแย้งกับผู้นำศาสนา คือ พวกฟาริสี& ธรรมาจารย์ที่ขัดขวางพระราชกิจของพระเยซู โดยอ้างกฎของสะบาโตมาเป็นเครื่องมือตำหนิ, กล่าวโทษสาวก และ กล่าวร้ายต่อพระเยซู (หาว่า พระเยซูขับผีออกด้วยนายผี) ไม่ยอมรับการงานของพระเยซู แม้พระองค์ทำการอัศจรรย์รักษาชายมือลีบ พวกเขากลับไปวางแผนฆ่าพระเยซู
พระเยซูมาในโลกนี้เพื่อช่วยคนด้วยความรัก เช่น เมื่อสาวกเด็ดรวงข้าวในวันสะบาโต และพระเยซูรักษาคนมือลีบในวันสะบาโต เพราะพระเยซูทราบน้ำพระทัยพระบิดาที่ทรงประสงค์ความเมตตา ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับเครื่องบูชา ( เพราะฟาริสียึดกฏเกณฑ์แบบขาดความรัก ขาดความเข้าใจพระเจ้า)
แต่การที่ฟาริสีเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเยซูนั้น พระเยซูทราบความคิดของพวกเขา และ ทรงรู้ถึงอำนาจของมารที่อยู่เบื้องหลัง (25-45) เพราะเขากล่าวสิ่งไม่ดี ก็มาจากคลังชั่วที่สะสมในตัวเขา (ดู ข้อ 35, คลังชั่วนี่มาจากมาร) พระเยซูเปรียบภาพบ้านกับหัวใจของพวกฟาริสี ที่เคยเชื่อพระเจ้า ดังนั้นวิญญาณชั่วก็ออกจากคนพวกนี้ แต่ว่า บ้าน (คือ หัวใจของเขา) ว่างเปล่า เพราะไม่ได้ให้พระเจ้าครอบครอง วิญญาณชั่วจึงพาผีตัวอื่นๆ อีก 7 ตัวซึ่งร้ายกว่ามันมาอาศัยที่นั่น (บ้านนั้น คือ ใจของพวกฟาริสี)
และ พระเยซูให้ความสำคัญแก่ผู้ที่ประพฤติตามพระประสงค์ของพระบิดาในสวรรค์ว่าพวกเขาเป็นครอบครัวของพระองค์ คือเป็นมารดาและพี่น้องชายหญิงของพระองค์ แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูไม่สนใจมารดาและน้องชายเพียงแต่พระองค์จัดลำดับความสำคัญให้อาณาจักรของพระเจ้าสำคัญกว่าครอบครัวฝ่ายเนื้อหนังของตน

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่มาทำพระราชกิจแห่งแผ่นดินของพระเจ้า และทำให้พันธสัญญาของอับราฮัมสำเร็จ เพื่ออาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่บนโลกนี้เราเองก็ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจเดียวกันกับพระเยซูทำ ( ยน.20:21) ตามพระประสงค์ของพระบิดา เพื่อนำแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้เช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น