[เทศนา] การถวายเครื่องบูชา การนมัสการของพันธสัญญาเดิม – อ. พิสุทธิ์

คำเทศนาเริ่มนาทีที่ 26:55