[เฝ้าเดี่ยว] กิจการ 1:1-26 โดย… อ. พิพัตรา (ส. 25/06/2022)

⛪️พระเยซู&พระวิญญาณบริสุทธิ์
🙏25/6/22 กจ.1:1-26
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤️ผู้เขียนคือนายแพทย์ลูกา ได้เขียนพระธรรมกิจการเป็นเล่มที่ 2 ต่อจากพระธรรมลูกา บทที่ 1 นี้ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย ซึ่งพระองค์ทรงพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ด้วยหลักฐานหลายอย่างแก่พวกสาวก ในช่วง 40 วัน และพระองค์ตรัสสอนเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า
พระเยซูกำชับพวกสาวกไม่ให้ออกจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้รอคอยของประทานที่พระบิดาได้ทรงสัญญา คือเขาจะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
แต่พวกสาวกตื่นเต้นกับการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูมาก พวกเขาจึงถามว่า พระเยซูจะกอบกู้อิสราเอลขึ้นใหม่ในเวลานี้ไหม เพราะนี่คือความหวังที่พวกเขารอคอย
พระเยซูบอกพวกสาวกว่า ไม่ใช่ธุระของเขาที่จะรู้เวลาที่พระบิดากำหนดเรื่องนี้ แต่ภารกิจของเขาคือ รอรับฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพวกเขาแล้วพวกเขาจะเป็นพยานเพื่อพระนามของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม แค้วนยูเดีย แค้วนสะมาเรียและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก
หลังจากนั้น พระเยซูถูกรับขึ้นไปต่อพรหน้าต่อตาพวกเขา และมีทูตสวรรค์มาบอกพวกสาวกว่าพระเยซูองค์นี้ซึ่งถูกรับไปซึ่งสู่สวรรค์จะเสด็จกลับมาอีกแบบเดียวกับที่พวกเขาเห็นพระองค์เสด็จขึ้นไป ฮาเลลูยา
พวกสาวกอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มตามที่พระเยซูสั่ง และขะมักเขม้นร่วมกันอธิษฐานรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งมีจำนวนสาวก 120 คน แล้วเปโตรได้ทำภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง คือ เลือกคนๆ หนึ่งมาทำหน้าที่อัครทูตแทนยูดาสคนทรยศที่ขายพระเยซู แล้วตัวเองก็ฆ่าตัวตายอย่างน่าอนาจ แล้วพวกเขาก็กำหนดคุณสมบัติของคนที่มาเป็นอัครทูตแทนยูดาส คือ คนที่อยู่กับพระเยซูตั้งแต่ทรงเริ่มทำพระราชกิจจนปัจจุบัน (ซึ่งเป็นไปตามที่ผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ล่วงหน้า) แล้วสาวกได้คนที่มีคุณสมบัตินี่เพียง 2 คน คือ โยเซฟ และมัทธีอัส และพวกเขาอธิษฐานขอพระเจ้าเลือก แล้วฉลากก็ตกแก่มัทธีอัส

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎เราต้องเข้าใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า เพราะ 40 วันที่พระเยซูใช้เวลาช่วงสุดท้ายเมื่อทรงเป็นขึ้นจากตาย อยู่กับสาวกก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็เพื่อสอนให้พวกเขาเข้าใจเรื่องสำคัญที่สุดนี้ (คือ อาณาจักรของพระเจ้า) และ ภารกิจสำคัญที่สุดของสาวก คือการประกาศอาณาจักรของพระเจ้าในการเป็นพยานฝ่ายพระเยซู โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยซูเป็นขึ้น&เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่ง เราได้รู้ความจริงนี้ เพื่อเราจะได้ร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเป็นพยานเพื่อพระเยซู เพราะนี่เป็นภารกิจชีวิตของเราซึ่งป็นสาวกของพระเยซูด้วย
พระเยซูบอกให้สาวกรอคอยรับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพวกสาวกเชื่อฟังและขะมักเขม้นอธิษฐานเพื่อรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเองก็เช่นกันต้องขะมักเขม้นในการอธิษฐานเพื่อจะได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็ไม่สามารถมีพลังทำภารกิจแห่งอาณาจักรของพระเจ้าได้เลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น