[เฝ้าเดี่ยว] ลูกา 24:1-52 โดย… อ. พิพัตรา (ศ. 24/06/2022)

⛪️สำเร็จแล้ว ลก.24:1-52
🙏 24/6/22
😀 ทบทวนเนื้อหาด้วยคำถาม

1.พระเจ้าสอนอะไรแก่คุณจากพระธรรมตอนนี้?
❤️ เช้ามืดของวันต้นสัปดาห์ พวกผู้หญิง ที่รักพระเยซูไปอุโมงค์ เพื่อนำเครื่องหอมชโลมพระศพ แต่ไม่พบพระศพ และประหลาดใจมาก ขณะนั้นพวกเธอได้พบทูตสวรรค์มาบอกข่าวดีว่า พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้ว แล้วพวกผู้หญิงก็ไปบอกข่าวดีนี้แก่พวกสาวก แต่นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เกินเหล่าสาวกจะเข้าใจและเชื่อ เปโตรจึงได้วิ่งไปดูที่อุโมงค์ก็ไม่พบพระศพ
พระเยซูได้สำแดงพระองค์กับสาวก 2 คนที่เดินทางไปเอมมาอูส ขณะที่พวกเขากำลังทุกข์โศกเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูผู้ที่พวกเขาหวังว่าจะมาไถ่ชนชาติอิสราเอล และประหลาดใจที่พระศพหายซึ่งพวกผู้หญิงบอกเห็นนิมิตมีทูตสวรรค์มาบอกว่า พระเยซูเป็นขึ้น (ซึ่งพวกเขาไม่เชื่อ) พระเยซูทรงตำหนิพวกเขาใจเชื่องช้าในการเชื่อสิ่งทั้วปวงที่บรรดาผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ คือ พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมาน แล้วเข้าสู่พระเกียรติสิริ! จากนั้นพระเยซูทรงอธิบายทุกอย่างที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ (พันธสัญญาเดิม)ที่เกี่ยวกับพระเยซูให้พวกเขาฟังตั้งแต่โมเสสจนถึงผู้เผยพระวจนะทั้งปวง และพวกเขาก็จำพระเยซูได้ตอนที่พระองค์หักขนมปัง แล้วพระองค์ก็หายไปทันที สาวกทั้ง 2 คนตื่นเต้นมากจึงรีบกลับมากรุงเยรูซาเล็มเพื่อมาบอกข่าวดีแก่พวกอัครสาวก และ เวลานั้นเองเขาก็ได้ข่าวด้วยว่า พระเยซูได้ปรากฏกับซีโมน (เปโตร) ด้วย
ขณะที่พวกสาวกกำลังพูดกันเรื่องนี้ พระเยซูเองทรงมาปรากฏท่ามกลางพวกเขา และตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย” พวกเขาตกใจมากคิดว่า “ผี” พระองค์ตำหนิที่พวกเขาสงสัย และทรงให้เขาได้ดูมือและเท้าของพระองค์ (ที่มีรอยตะปู) และพิสูจน์ให้รู้ว่าพระองค์เป็นขึ้นจากความตายโดยกินอาหารร่วมกับเขาและพระองค์อธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่า ทุกสิ่งที่พระเจ้าวางแผนและให้ผู้เผยวจนะได้บันทึกไว้เป็นคำพยากรณ์ล่วงหน้าในพันธสัญญาเดิม ได้แก่หนังสือของโมเสส ผู้เผยพระวจนะ และสดุดีที่เกี่ยวกับพระเยซูจะสำเร็จ
และพระเยซูเปิดใจให้พวกเขาเข้าใจ และได้สั่งพวกสาวกให้ประกาศการกลับใจใหม่ และการอภัยบาปในพระนามของพระเยซูแก่มวลประชาชาติ เริ่มที่เยรูซาเล็ม โดยพวกสาวกเป็นพยานของความจริงที่จะนำไปถึงความรอดนี้ และพระเยซูจะส่งสิ่งที่พระบิดาทรงสัญญา (คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์) แต่พวกสาวกต้องรอคอยในกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าจะได้รับฤทธิ์อำนาจจากเบื้องบน
แล้วพระเยซูนำพวกสาวกไปแถวเบธานี ทรงอวยพรพวกสาวก และขณะที่ทรงอวยพรอยู่ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พวกเขาจึงนมัสการพระเยซูและกลับมากรุงเยรูซาเล็มด้วยความชื่นชมยินดีอย่างมาก

2.จะนำมาปฎิบัติตามอย่างไร?
🙎พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย เป็นข่าวดีที่สุด เป็นความจริงที่เราต้องยึดมั่น แล้วเราจะไม่กลัวอะไร เพราะไม่มีปัญหาอะไรใหญ่และยากกว่า “ความตาย” พระเยซูชนะความตาย ในพระเยซูเราเองจะชนะทุกปัญหาได้
การเป็นขึ้นจากตายเป็นเรื่องสำคัญมากๆ เพราะเป็นการพิสูจน์ว่า พระเยซูไถ่บาปเรา ได้จริงๆ และ ยืนยันว่า พระเยซูเป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม และ เป็นศูนย์กลางความรอด
เราต้องเข้าใจแผนการแห่งความรอดที่พระเจ้าวางแผนไว้ตั้งแต่ปฐมกาลและเตรียมหนทางให้มนุษย์ที่เป็นคนบาปได้รับความรอดโดยการส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้ช่วยมนุษย์ให้พ้นบาป พระเจ้ายิ่งใหญ่และอัศจรรย์ทำให้แผนการที่วางไว้ล่วงหน้าหลายพันปีผ่านชนชาติอิสราเอลและทำให้พันธสัญญาเดิมได้สำเร็จในที่สุด
การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคือบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอด นี่คือข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ และเราได้มีชีวิตใหม่โดยพระโลหิตของพระเยซู นี่คือภารกิจที่จะต้องประกาศไป ขอให้เราได้ร่วมแผนงานอันยิ่งใหญ่นี้จนกว่าพระเยซูเสด็จกลับมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น