ข้อท่องจำ ปี 2022

B.1   (2/1/2022)
อสร.6:22 (อมธ.)
พวกเขาฉลองเทศกาลขนมปังไม่ใส่เชื้อ
ด้วยความชื่นชมยินดีตลอดเจ็ดวัน
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงโปรดให้พวกเขาชื่นชมยินดี
โดยทรงเปลี่ยนท่าทีของกษัตริย์อัสซีเรีย
ให้หันมาช่วยเหลือพวกเขา
ในการก่อสร้างพระนิเวศของพระเจ้า
ผู้เป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล

B.2  (9/1/2022)
นหม.8:10 (อมธ.)
เนหะมีย์กล่าวว่า
“จงไปกินและดื่มให้อิ่มหนำสำราญ
และแบ่งปันแก่ผู้ที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเถิด
วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์
แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
อย่าโศกเศร้าหม่นหมอง
เพราะความชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้า
เป็นกำลังของท่าน”

B.3    (16/1/2022)
นหม.9:30 (อมธ.)
พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยต่อพวกเขา
มาตลอดหลายปี
พระองค์ทรงเตือนสติพวกเขา
โดยพระวิญญาณของพระองค์
ผ่านทางผู้เผยพระวจนะของพระองค์
แต่พวกเขาก็ไม่แยแส
พระองค์จึงทรงมอบพวกเขาไว้
ในเงื้อมมือของชนชาติเพื่อนบ้าน

B.4   (23/1/2022)
1 คร.12:6 (อมธ.)
การงานมีต่าง ๆ กัน
แต่พระเจ้าองค์เดียวกัน
ทรงกระทำการทั้งหมด
ในคนทั้งปวง

B.5   (30/1/2022)
อสธ.10:3 (อมธ.)
โมรเดคัยชาวยิวเป็นอัครมหาเสนาบดี
มีอำนาจรองจากกษัตริย์เซอร์ซีส
เขาจึงยิ่งใหญ่และเป็นที่นับถืออย่างสูง
ในหมู่ชาวยิว
เพราะเขาบำเพ็ญประโยชน์
เพื่อพี่น้องร่วมชาติ
และเป็นปากเสียงเพื่อความสุขสวัสดี
ของชาวยิวทั้งมวล

B.6   6/2/2022
โยบ 10:12 (อมธ.)
พระองค์ประทานชีวิตให้
และทรงสำแดงความกรุณาแก่ข้าพระองค์
และในการจัดเตรียมของพระองค์
ทรงเฝ้าพิทักษ์รักษา
จิตวิญญาณของข้าพระองค์

B.7   13/2/2022
1คร.13:4 (อมธ.)
ความรักย่อมอดทนนาน
ความรักคือความเมตตา
ไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

B.8   20/2/2022
โยบ 19:25 (2011)
แต่ข้าเองทราบว่า
พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่
และในที่สุด
พระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก

B.9   27/2/2022
โยบ 28:28 (อมธ.)
และพระองค์ตรัสแก่มนุษย์ว่า
‘ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
คือสติปัญญา
การหลีกหนีจากความชั่ว
คือความเข้าใจ’ ”

B.10 6/3/22
โยบ 34:21 (อมธ.)
“พระเนตรของพระเจ้า
เฝ้าดูวิถีทางของมนุษย์
ทรงเห็นทุกย่างก้าวของพวกเขา

B.11 13/3/22
โยบ42:2 (อมธ.)
“ข้าพระองค์ทราบว่า
พระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้
แผนการของพระองค์
ไม่มีอะไรขวางได้

B.12 20/3/22
สดุดี 9:10 (อมธ.)
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกคนที่รู้จักพระนามของพระองค์
จะวางใจในพระองค์
เพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง
บรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์

B.13 27/3/22
มัทธิว21:9 (อมธ.)
ฝูงชนทั้งที่นำเสด็จและตามเสด็จ
โห่ร้องว่า
“โฮซันนาแด่บุตรดาวิด !
“สรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมา
ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า !”
“โฮซันนาในที่สูงสุด !”

—————————————————-

B.14  3/4/2022
ยน.20:20 (อมธ.)
เมื่อตรัสแล้ว
พระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์
และสีข้างของพระองค์ให้พวกเขาดู
เมื่อเหล่าสาวก
เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว
ก็ชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้น

B.15  10/4/2022
สดด 24:1 (อมธ.)
แผ่นดินโลกและทุกสิ่งในโลก
เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
โลกและทุกชีวิตในโลก
เป็นของพระองค์

B.16  17/4/2022
ลก.24:7 (อมธ.)
‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้
ในมือของคนบาป
ถูกตรึงตายที่ไม้กางเขน
และในวันที่สาม
จะทรงให้เป็นขึ้นมาใหม่’ ”

B.17  24/4/2022
สดด.33:11 (อมธ.)
แต่แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ยั่งยืนนิรันดร์
พระประสงค์ในพระทัยของพระองค์
ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ

B.18  1/5/2022
มัทธิว24:13 (อมธ.)
แต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงที่สุด
จะได้รับการช่วยให้รอด

B.19  8/5/2022
ปฐก.12:3 (อมธ.)
เราจะอวยพรบรรดาผู้ที่อวยพรเจ้า
และเราจะสาปแช่งบรรดาผู้ที่แช่งเจ้า
ทุกชนชาติทั่วโลก จะได้รับพรผ่านทางเจ้า”

B.20  15/5/2022
ปฐก. 28:4 (อมธ.)
ขอพระองค์ประทานพร
ที่ประทานแก่อับราฮัม
ให้กับเจ้าและลูกหลานของเจ้า
เพื่อเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์
ในดินแดนที่บัดนี้
เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าว
ดินแดนที่พระเจ้า
ได้ประทานแก่อับราฮัม”

B.21   22/5/2022
อพยพ24:8 (อมธ.)
โมเสสจึงนำเลือดในอ่าง
พรมประชาชนและกล่าวว่า
“นี่คือเลือดแห่งพันธสัญญา
ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำไว้
กับท่านทั้งหลาย
ตามพระดำรัสทั้งสิ้นนี้”

B.22   29/5/2022
ลนต.26:12 (อมธ.)
เราจะดำเนินอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า
เป็นพระเจ้าของเจ้า
เจ้าจะเป็นประชากรของเรา

B.23  5/6/2022
โยชูวา 23:11 (อมธ.)
ฉะนั้น
จงใส่ใจที่จะรักพระยาห์เวห์
พระเจ้าของท่าน

B.24   12/6/2022
เนหะมีย์ 1:5 (อมธ.)
แล้วข้าพเจ้าอธิษฐานว่า
“ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
และน่าเกรงขาม
ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรัก
ต่อบรรดาผู้ที่รัก
และเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์

B.25    19/6/2022
มัทธิว 5:18 (อมธ.)
เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ตราบจนฟ้าและดินสูญสิ้นไป
แม้อักษรที่เล็กที่สุดสักตัวหนึ่ง
หรือขีด ๆ หนึ่ง
ก็จะไม่มีทางสูญหาย
จากหนังสือบทบัญญัติ
จนกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
จะสำเร็จครบถ้วน

B.26    26/6/2022
กาลาเทีย 3:8 (อมธ.)
พระคัมภีร์รู้ล่วงหน้าว่า
พระเจ้าจะทรงนับว่าคนต่างชาติ
เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ
และประกาศข่าวประเสริฐล่วงหน้า
แก่อับราฮัมว่า
“ทุกประชาชาติจะได้รับพรผ่านทางเจ้า”

—————————————————-

B.27   3/7/2022
มัทธิว 16:18 (อมธ.)
เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร
และบนศิลานี้
เราจะสร้างคริสตจักรของเรา
และประตูแดนมรณา
จะเอาชนะคริสตจักรนั้นไม่ได้เลย

B.28  10/7/20222
โรม 8:2 (อมธ.)
เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์
กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิต
ได้ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระ
จากกฎแห่งบาปและความตาย

B.29  17/7/2022
ยากอบ 2:26 อมธ.
ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ
ตายแล้วฉันใด
ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำ
ก็ตายแล้วฉันนั้น

B.30  24/7/2022
2 คร.9:11 อมธ.
พระองค์จะทรงให้ท่านมั่งคั่งในทุกด้าน
เพื่อท่านจะสามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ในทุกโอกาส
และโดยทางเราความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของท่าน
ส่งผลให้มีการขอบพระคุณพระเจ้า

B.31   31/7/2022
อพยพ18:21 อมธ.
แต่จงเลือกคนที่มีความสามารถ
จากประชากรทั้งปวง
คือคนที่ยำเกรงพระเจ้า ไว้ใจได้
และรังเกียจสิ่งที่ได้มาโดยทุจริต
ตั้งให้เขาเป็นเจ้าพนักงาน
รับผิดชอบดูแลคนพันคนบ้าง
ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง
และสิบคนบ้าง