Purpose

คริสตจักรไท (Tai Church)

มาจากพระธรรมยอห์น 8:32 พระเยซูตรัสว่า
“ท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท”

โดยวัตถุประสงค์ของคริสตจักรไทได้มาจากพื้นฐานพระคัมภีร์ 2 ข้อ สำคัญคือ

พระมหาบัญญัติ
“พระเยซูตรัสว่า จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้า ด้วย
สุดจิตสุดใจของเจ้าและสิ้นสุดความคิดของเจ้า
นี่คือคำสั่งแรกและสำคัญที่สุด และคำสั่งที่สองก็เช่นกัน จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระบัญญัติ
และผู้เผยพระวจนะทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้” มธ.22:37-40 (NIV)

พระมหาบัญชา
“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลาย จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็น
สาวกของเรา ให้รับบัพติสมาในพระนามแห่ง
พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนให้เขาถือรักษา สิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้
นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” มธ.28:19-20

คริสตจักรไท มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ
1. รักพระเจ้าสุดใจ โดยการนมัสการพระเจ้า  (มธ.4:10)
2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง โดยการรับใช้ผู้อื่น (อฟ.4:22)
3. ออกไปสร้างสาวก โดยการประกาศข่าวประเสริฐ (มธ.28:19-20)
4. บัพติสมาพวกเขา โดยสามัคคีธรรมในครอบครัวของพระเจ้า (อฟ.2-19)
5. สั่งสอนให้เชื่อฟัง โดยสร้างให้มีชีวิตเหมือนพระเยซู (อฟ.4:12-13)